Общи условия


1. ПРЕДМЕТ

Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на www.savarshena.bg, които уреждат правилата за използването, включително сключването на договор за покупко-продажба с този електронен магазин.


2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

WWW.SAVARSHENA.BG Е САЙТ, УПРАВЛЯВАН ОТ ОН ЛАЙН ГРУП ЕВРОПА ООД, ЕИК: 206156353, СЪС СЕДАЛИЩЕ В РУСЕ, БЪЛГАРИЯ.


3. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на www.savarshena.bg,които уреждат правилата за използването, включително сключването на договор за покупко-продажба с този електронен магазин.


3.2 Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта ни по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.


3.3. Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента


3.4. Любими – раздел в акаунта, който позволява на Купувача/Потребителя да създаде свои списъци


3.5. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за купуване на Стоки и Услуги от Сайта.


3.6. Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.


3.7. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.


3.8. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.


3.9. Съдържание - цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет; данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него.


3.10. Бюлетин ( Newsletter ) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща или SMS, без то да ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него информация.


3.11. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.


4. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

4.1. Клиентът се съгласява, че предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни на Продавача, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последният за всякакви законосъобразни цели, без да е необходимо Продавачът да иска съгласието на Клиента за обработването им във всеки отделен случай.


4.2. Клиентът няма право да прави публични декларации, изявления или друг вид публични разкрития относно Поръчката или Договора без предварителното писмено съгласие на Продавача.


4.3. Клиентът се съгласява да предостави на savarshena.bg неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Сайта, независимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Сайта. Продавачът има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Продавачът може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Сайта или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Сайта. Savarshena.bg няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.


4.4. С предоставянето на свои данни на Продавача (включително е-mail) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват savarshena.bg


4.5 Клиентът се съгласява с политиката за използване на бисквитки на savarshena.bg, която може да бъде намерена тук.


5. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Съгласно изискванията на българското законодателство за защитата на лицата относно обработката на личните данни и свободното им движение, с последващите промени и допълнения, savarshena.bg е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.


5.2. Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти, уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Стоки и Услуги, други търговски дейности,рекламиране на Стоките и Услугите, маркетингови, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.


5.3. Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на акаунт и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на savarshena.bg, и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени без териториално и/или времево ограничение от savarshena.bg.Също така, Купувачът дава изричното си и недвусмислено съгласие тези данни да могат да бъдат прехвърляни на и обработвани от savarshena.bg, негови свързани лица, партньори и други трети лица в страната и чужбина.


5.4. Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.


6. ОТГОВОРНОСТ

6.1 Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.


6.2. Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.


7. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

7.1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.


8. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни.


8.2. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в САЙТА.


8.3. Общите условия на savarshena.bg са задължителни за всички потребители на САЙТА.


8.4. Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.


8.5. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от savarshena.bg по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.


8.6. savarshena.bg има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.


8.7. Във всеки един случай на промяна на общите условия savarshena.bg ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.


8.8. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.


8.9. savarshena.bg полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, savarshena.bg уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.


8.10. Характеристиките или цените на продуктите, описани в САЙТА, могат да бъдат променени от savarshena.bg по всяко време и могат да съдържат грешки.


8.11. Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.


8.12. Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.


8.13. В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.


8.14. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефoна му на уведомление от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.


8.15. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта.


8.16. Достъпът до сайта www.savarshena.bg с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.


8.17. Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с savarshena.bg на посочените адреси в раздел „контакти” на сайта. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.


8.18. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакт”. Продавачът има свободата да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.


8.19. savarshena.bg може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.


8.20. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с всички изисквани по закон данъци или такси.


8.21. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъответствия.


9. ПОРЪЧКА

9.1. Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.


9.2. Всяка добавена в количката за покупки, една Стока и/или услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.


9.3. Продавача поема отговорност за доставка само на един брой продукт в регистрирана поръчка. Останалия брой продукти от един и същи модел ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост на наличните количества.


9.4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.


9.5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.


9.6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следният случай • предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.


9.7. Право на връщане на стока имат само потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите и в случай, че стоката е със запазен търговски вид и е придружена от съпътстващите я опаковки, етикеция и баркод.


9.8. В качеството си на потребител, Клиентът се ползва от предвидената законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба.


10. ПЛАЩАНЕ

10.1. Цената, начинът на плащане и срокът за доставка са посочени във всяка Поръчка.


11. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

10.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.


10.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.


11. ДОСТАВКА НА СТОКИ

11.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.


11.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките.


11.3. Продавачът ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България. Цената на доставката на продукти, предлагани от savaeshena.bg следва да бъде оповестена в условията за доставка.


11.4. Детайлите по отношение на доставката на Стоките/Услугите включително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка/изпълнението на съответната Услуга на конкретна дата. Съответно Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави Стоката или ще извърши Услугата не е спазена.


11.5 Съгласно член 103б. (1) от ЗЗП, предвидения максимален срок за доставка на Стоките е 30 дни, считано от сключването на договора. Прогнозируемият срок за доставка на Стоки, предлагани от savarshena.bg e от 4 до 5 работни дни. Така определеният срок е инструктивен и няма задължителен характер за Продавача. Същият не е обвързан и с останалите детайли по отношение конкретна доставка на стока/услуга. В случай на отклонение от негова страна, независимо дали то касае срок за доставка или друго, на Купувача не се полага обезщетение за неизпълнение.


11.6. Клиентите субект на ЗЗП имат право да върнат закупената стока в 14 дневен срок от нейното получаване, в случай че стоката е със запазен търговски вид и е придружена от съпътстващите я опаковки, етикеция и баркод, след попълване и изпращане на Формуляр за връщане или замяна.


11.7. Адресът за връщане на стоки е гр. Русе , офис на Спиди Русе - Център, Новата поща, за Онлайн Груп Европа ООД.


11.8. Съгласно ЗЗП сме длъжни да Ви предоставим Приложение N 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора.


Уведомяваме Ви, че не изискваме попълването на този формуляр.